IPB

სტუმარს სალამი ( შესვლა | დარეგისტრირება )

საეკლესიო ბიბლიოთეკა

7 გვერდი V  1 2 3 > »   
Reply to this topicStart new topic
> იტალიური ენა დამწყებთათვის, დისტანციური სწავლა
KAIROS
პოსტი Feb 23 2009, 07:04 PM
პოსტი #1


იხარეთ!
***

ჯგუფი: საფინანსო
პოსტები: 9,492
რეგისტრ.: 9-November 06
მდებარ.: Aurea mediocritas
წევრი № 438გამარჯობათ,

მოკლედ ასე, ჩვენი ფორუმელი ლამაზმანების დაჟინებულ თხოვნას ვინ გაუძლებდა და აი ქევანას მიერ ნაპოვნი ( მადლობა მას ამისათვის) რუსულ ენოვანი თვითმასწავლებელს მივყვებით კვირაში ერთხელ მაინც ახალი გაკვეთილით, გადავხედე და დასაწყისისათვის კარგია და მე შიგდაშიგ თუ საჭირო იქნება რაღაცეების დამატება დავამატებ და კითხვებსაც შეძლებისდაგვარად ვუპასუხებ smile.gif

იტალიური ენა ძალიან ლამაზი ენაა, თავდაპირველად შეიძლება დაიბადოს ილუზია, რომ ადვილი ენაა, მაგრამ ეს ასე არაა, ამ სილამაზეს იქით ( როგორც ყოველთვის smile.gif ) საკმაოდ დიდი სირთულეები იმალება, მაგრამ ეს ნუ შეგაშინებთ, ნელნელა მივყვებით ამ კონსპექტს, რომელიც მე შეიძლება შევცვალო კიდეც, რომ დროები ვისწავლოთ მაინც... და ამით გაგიადვილდეთ საუბარი... ისე კი მიხარია, რომ ჩვენთან ერთად არის ამ ენის კარგად მცონდე გეორგიანელი, რომელიც იმედია თავის გამოცდილებასაც გაგვიზიარებს smile.gif

იხარეთ და ისწავლეთ იტალიური-თ;

კაიროსი!

ლექცია 1-
Lezione 1.

В итальянском алфавите 21 буква. По сравнению с другими ведущими европейскими языками - английским, немецким, французским и испанским - это самый короткий. Ниже помещено отдельно написание и итальянское произношение еще нескольких букв. Дело в том, что в языках с латинской письменностью, и прежде всего в итальянском языке слова иностранного происхождения принято писать так, как они пишутся на исходном языке. При этом используется 5 "неитальянских" букв.

Aa a[a] ---------------Nn enne[ эннэ]
Bb bi[би ]-------Oo о[о ]
Cc сi[чи ]----- Pp pi[пи ]
Dd di[ ди] Qq qu[ ку]
Ee e[ э] ------- Rr erre[ эррэ]
Ff effe[эффэ ]--Ss esse[ эссэ]
Gg gi[ джи]---- Tt ti[ ти]
Hh acca[ акка]----Uu u[ у]
Ii i[ и]-------- Vv vu[ ву]
Ll elle[эллэ ] ---Zz zeta[ дзета]
Mm emme[ эммэ]


Иностранные буквы:
Jj………………i lunga [и лунга] ითქმის "ი" (გრძელი) მაგალითად Juventus
Kk……………..cappa [ каппа] ეს "კ"
Ww……………vu doppia[ву доппья ]
Xx……………..ics [ икс] "ქს"
Yy……………..ipsilon [ ипсилон] "ი"
ანუ იწერება და გამოითქმება ისე როგორც იმ უცხოურ ენაში საიდანაც აიღეს.

მაგალითად

kinesiterapia, water (უნიტაზი biggrin.gif) , yogurt

ასევე ხშირადაა იტალიურ გვარებში: Bajardo, Jesi, Jesolo, Joppolo Giancaxio, Jannacci, Bixio, Craxi.

Очень важно запомнить два основных качества итальянского произношения:

1. Итальянские слова произносятся также, как пишутся. Поэтому уже с первого занятия без предварительной подготовки можно начинать чтение итальянских текстов. Но здесь не обойтись без второго качества.

ეგ იტალიურის ერთერთი დადებითი თვისებაა, მცირე გამონაკლისის გარდა, ყველაფერი იკითხება ისე როგორ იწერება smile.gif

2. Все без исключения звуки произносятся отчетливо. Это касается:
• ударных и безударных гласных
• одинарных и двойных согласных

Гласные произносятся также, как и русские: ჩვენ ქართული დავწეროთ biggrin.gif
• A, i, u - сходны с русскими в положении под ударением - а ,и ,у. ა, ი , უ
Гласные е ,о произносятся открыто или сужено(закрыто).
-Открытое е близко к произношению русского э под ударением
Однако в отличие от русского э оно произносится более напряженно(Эмма, Бэлла):
Festa [фэста] праздник
-Суженое (закрытое) е прозносится с узким открытием рта.Оно приближается к произношению русского суженого е в слове шесть:
Mẹla [мэlа] яблоко
-Открытое о близко к произношению русского о под ударением и произносится напряженно(торт, плот):
Dọnna [донна] женщина
-Суженое(закрытое) о произносится с таким положением губ , как при произношении звука у(клоун, полюс):
ọra [ ора] час

• Согласные b(бобр), f(фант), m(мост), p(парк), v(вода) ,n(мягче,чем "наст",и тверже,чем"нь" - небо)
произносятся подобно русским. Но перед гласными e и i согласные d и t всегда произносятся твердо, как в слове денди,эстетика:
dẹntro [ дэнтро] внутри
partịre [ партирэ] уезжать

Буквы c , g перед согласными и гласными a,o,u обозначают звуки [к] и [г].[u]
Сane[канэ]- собака,colore[коlорэ]- цвет,classe[кlассэ]- класс,gatto[гатто] - кошка,greco[грэко] - грек
Перед гласными е и i буква с обозначает звук [ч],а буква g - смягченный звук [дж=ჯ ქართულად]:
Dolce[доlче] - сладкий,cinema[чинэма]- -кино,gente[ჯентэ]- люди,giallo[джяllo=ჯალლო]- желтый.

ანუ c , g + i, e = ჩ, ჯ
სხვა ყველა დანარჩენ შემთხვევაში = კ. გ.

• Сочетание букв gn обозначает звук [нь]:
Ogni[оньи]- каждый,sogno[соньо]- сон.
• Сочетание букв gli обозначает звук [ль]: აქ მეგრულის მცოდნეებს არ გაუჭირდება, რბილი "ლ"
Aglio[альё]- чеснок,biglietto[бильетто]- билет.
(Только в немногочисленных случаях оно обозначает сочетание звуков [гlи]).

• Гласный h не произносится,но слова с ним произносятся с бóльшим нажимом:
Ho[о] - я имею, ah! [а]- ах!
• Буква l обозначает звук,не свойственный русскому языку. Это звук средний между л и ль.При его произношении кончик языка прикасается к деснам, а средняя часть языка несколько опущена:
Lago[laго] - озеро
Lento[lэнто] - медленный
• Буква s обозначает два звука: глухой согласный с и звонкий з :
Глухой [с]:
• в начале слова перед гласными,- solo(один)
• после согласных - orso(медведь)
• перед согласными f,p,t - spuma(пена)
• перед согласным с(если он произносится как[к]) - scuro(темный)
Звонкий [з]:
• между двумя гласными - rosa(роза)
• перед звонкими согласными b,d,g,l,m,n,r,v - sdegno[здэньё](возмущение)
snello(тонкий)
svago(развлечение)

• Согласный q употребляется только в сочетаниях с u перед гласными, образуя звуки
ку +а, э,и,о:
quạttro [ куаттро] четыре
quẹsto [ куэсто] этот
quintẹtto[ куинтэтто] квинтет
la quọta [ lакуота] высота
Но:"у" не должно произноситься как русское "в".
Сочетание букв sc перед гласными a,o,u обозначает сочетание звуков (ск):
Scala - лестница
Перед гласными e,i обозначает звук,сходный с русским щ:
Scienza[щенца]- наука,знание
Гласный i,следующий за s, никогда его не смягчает. Поэтому сочетание si надо произносить так:
Siamo[съямо], essi[эссъи]


• Согласный z в большинстве случаев произносится "дз",как в звукоподражании "дзинь", если стоит в начале слова:
zẹro[ дзэро] - ноль,
если стоит в середине слова или в конце -" ц" как в слове "цвет":
tẹrzo [ тэрцо]- третий
pịzza [ пицца]-пицца

Разница между одинарными и двойными согласными должна звучать ясно. Иначе неизбежно получается не только фонетическая, но и смысловая ошибка: вас могут не понять или, что хуже, понять неправильно.
Сравните:
Il polo - полюс[иlпоlо ] , Il pollo - курица [иlпоllо ].
Il fato - судьба[ иlфато] , il fatto - факт[иlфатто ]

Для того,чтобы в точности следовать отчетливому произношению Ваш речевой аппарат - язык и губы должен быть в постоянном напряжении. На первых порах это может выражаться в том, по-итальянски вы будете говорить несколько громче, чем по-русски.

Ударение:
Подавляющее большинство итальянских слов имеют ударение на предпоследнем слоге:
Amạre,Leonạrdo.
ეს გამოთქმისათვის აუცილებელი დასამახსოვრებელია, მახვილი უმრავლეს შემთხვევაში (არის გამონაკლისები) ეცემა ბოლოდან მეორე მარცვალზე.

Поупражняемся!
1. Произнесите отчетливо слова с одинарными и двойными согласными:
დაუკვირდით ქვემოთ მოყვანილ სიტყვებს, საკმარისია მათი გამოთქმა შეგეშალოთ და ...
ძვირფასოს ნაცვლად ეტლს მიიღებთ, ვარ-ის ნაცვლად ძილს და სიარულის ნაცვლად ბუხარს biggrin.gif


Moto - motto ,caro - carro, pala - palla
Eco - ecco, pena - penna, camino - cammino
Seno - senno, sono - sonno, note - notte
Capello - cappello, coro - corro, papa - pappa

2.Произнесите имена известных деятелей итальянской культуры, помня о четкости произношения:

Dante, Petrarca, Raffaello, Leonardo, Tasso, Goldoni, Rossini, Leopardi, Bellini, Foscolo, Pellico, Monti, Paganini, Rovani, Verga, Pirandello, Verdi,Papini, Marinetti, Bontempelli, Montale, Vittorini, Calvino.

წარმატებულ სწავლებას გისურვებთ!


--------------------
...მართლმადიდებლობა ყოველგვარი უკიდურესობებისგან გამიჯნული სამეუფეო გზაა. აქედან გამომდინარე, მისთვის დამახასიათებელია თავგანწირვა, მაგრამ მიუღებელია ფანატიზმი, დამახასიათებელია შემწყნარებლობა, მაგრამ მიუღებელია ფსევდოლიბერალიზმი (ყველაფრის დაშვებულობა)-
ილია II- სააღდგომო ეპისტოლე, 2008 წელი
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ქევანა
პოსტი Feb 23 2009, 07:41 PM
პოსტი #2


მთვლემარე დრაკონი
***

ჯგუფი: Members
პოსტები: 7,451
რეგისტრ.: 11-February 07
მდებარ.: Shire, Hobbitland, Middle-earth
წევრი № 1,055ციტატა
Для того,чтобы в точности следовать отчетливому произношению Ваш речевой аппарат - язык и губы должен быть в постоянном напряжении. На первых порах это может выражаться в том, по-итальянски вы будете говорить несколько громче, чем по-русски.

და სწრაფად როგორ ლაპარაკობენ მიკვირს smile.gif

წავიკითხე და სავარჯიშოები წარმოთქმაზე ცოტა გამიჭირდა biggrin.gif განსაკუთრებით cappello და თან აი ვცდილობ მახვილის დასმასაც მივეჩვიო.
ხვალ კიდე გავიმეორებ, rolleyes.gif


--------------------
“I'd built that bridge for you. But I didn’t know that I would be building it for you and him.” ("Dაისყ")

"He was born with a gift of laughter and a sense that the world was mad. And that was all his patrimony." - Scaramouche, Rafael Sabatini

***
ფორუმზე გლანძღავ და მიწასთან გასწორებ, ძვირფასო, მაგრამ გახსოვდეს, ფორუმს გარეთ მე შენ მიყვარხარ : )

***
Спасение утопающего – дело рук самого утопающего...

***
ამინდის შემქმნელი
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ligia
პოსტი Feb 23 2009, 10:21 PM
პოსტი #3


Advanced Member
***

ჯგუფი: Members
პოსტები: 2,990
რეგისტრ.: 2-April 08
წევრი № 4,411რა კაი კაცი ხარ კაიროს smile.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ანანო
პოსტი Feb 23 2009, 10:55 PM
პოსტი #4


დავიღალე..... მოდი ჩემთან უფალო......
***

ჯგუფი: Moderator
პოსტები: 5,367
რეგისტრ.: 25-September 07
წევრი № 2,831აუ რუსულის სწავლა მომიწევს biggrin.gif


--------------------
დაინდეთ ერთმანეთი და უფალი შეგინდობთ. წმ. ანტონი დიდი

****************************
შიშველი გამოვედი დედის მუცლიდან და შიშველი დავბრუნდები იქ. უფალმა მომცა, უფალმა წაიღო. კურთხეულ იყოს უფლის სახელი..... იობი თავი 1...
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
sergi_glaxa
პოსტი Feb 24 2009, 09:33 AM
პოსტი #5


Advanced Member
***

ჯგუფი: Members
პოსტები: 3,015
რეგისტრ.: 12-December 07
წევრი № 3,400რა მაგარია!
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
BOO
პოსტი Feb 24 2009, 01:06 PM
პოსტი #6


ბუუუუ
***

ჯგუფი: Members
პოსტები: 1,602
რეგისტრ.: 30-January 07
მდებარ.: თბილისი
წევრი № 967KAIROS
დიდი მადლობა

რთული ყოფილა
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
S a l l y
პოსტი Feb 24 2009, 10:30 PM
პოსტი #7


infinity...
***

ჯგუფი: Members
პოსტები: 9,631
რეგისტრ.: 11-September 06
მდებარ.: Sallylandia
წევრი № 182ციტატა(ქევანა @ Feb 23 2009, 07:41 PM) *

და სწრაფად როგორ ლაპარაკობენ მიკვირს smile.gif

წავიკითხე და სავარჯიშოები წარმოთქმაზე ცოტა გამიჭირდა biggrin.gif განსაკუთრებით cappello და თან აი ვცდილობ მახვილის დასმასაც მივეჩვიო.
ხვალ კიდე გავიმეორებ, rolleyes.gif


ხოო,მახვილი მიჭირს,მე კი მგონია რომ სწორად ვსვამ,მარა რა ვიცი..


--------------------
Я хочу безумно жить:

Всё сущее - увековечить,

Безличное - вочеловечить,

Несбывшееся - воплотить!I'm selfish, impatient, and a little insecure. I make mistakes, I am out of control, and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best..
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
KAIROS
პოსტი Feb 24 2009, 10:32 PM
პოსტი #8


იხარეთ!
***

ჯგუფი: საფინანსო
პოსტები: 9,492
რეგისტრ.: 9-November 06
მდებარ.: Aurea mediocritas
წევრი № 438ციტატა
ხოო,მახვილი მიჭირს,მე კი მგონია რომ სწორად ვსვამ,მარა რა ვიცი..

Non dire! allora parli italiano? come sei brava :)
თუ იქნება კითხვები დასვით და შიგდაშიგ ვუპასუხებ :)

User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
S a l l y
პოსტი Feb 24 2009, 10:55 PM
პოსტი #9


infinity...
***

ჯგუფი: Members
პოსტები: 9,631
რეგისტრ.: 11-September 06
მდებარ.: Sallylandia
წევრი № 182ციტატა(KAIROS @ Feb 24 2009, 10:32 PM) *

Non dire! allora parli italiano? come sei brava smile.gif
თუ იქნება კითხვები დასვით და შიგდაშიგ ვუპასუხებ smile.gifე.ი. ზემოთ დაწერილიდან ვერ მივხვდი dire-s მნიშვნელობას, კითხვითი წინადადების შინაარსი გავიგე,მაგრამ დრო ვერ მივხვდი unsure.gif "ადრე ლაპარაკობდი იტალიურად?" ალბათ ესაა,მაგრამ allora რარაც სხვა მნიშვნებობით მახსოვს unsure.gif

ეხ,ეს გაკვეთილი სასწავლია,ჯერ-ჯერობით ყოველ წუთში კონსპექტში ვიხედები user.gif


--------------------
Я хочу безумно жить:

Всё сущее - увековечить,

Безличное - вочеловечить,

Несбывшееся - воплотить!I'm selfish, impatient, and a little insecure. I make mistakes, I am out of control, and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best..
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
orthodox-georgia
პოსტი Feb 25 2009, 01:50 AM
პოსტი #10


----
***

ჯგუფი: Members
პოსტები: 2,373
რეგისტრ.: 13-May 08
მდებარ.: იქ
წევრი № 4,815აქ იტალიურთან ერთად რუსულსაც ისწავლით biggrin.gif


--------------------
ამ ბოლო დროს ისედაც არ ვიკლავდი თავს აქ შემოსვლით და ვატყობ სწორადაც ვიქცეოდი. აქ ჩემი "აგრესიის" გარეშე გაცილებით კარგად გრძნობენ თავს და აღარ შევაწუხებ ამის მეტი არავის. აწი მილოცვების და პატრიარქის ქადაგების მეტი თუ სადმე რამე დავწერო, შეგიძლიათ ბანი დამადოთ :)

ყველას შენდობას ვთხოვ ვისაც რამე გეწყინათ ჩემგან.

ღმერთს ებარებოდეთ!

პატივისცემით თქვენი orthodox-georgia
20.01.2012
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
KAIROS
პოსტი Feb 25 2009, 04:36 AM
პოსტი #11


იხარეთ!
***

ჯგუფი: საფინანსო
პოსტები: 9,492
რეგისტრ.: 9-November 06
მდებარ.: Aurea mediocritas
წევრი № 438ციტატა
ე.ი. ზემოთ დაწერილიდან ვერ მივხვდი dire-s მნიშვნელობას, კითხვითი წინადადების შინაარსი გავიგე,მაგრამ დრო ვერ მივხვდი "ადრე ლაპარაკობდი იტალიურად?" ალბათ ესაა,მაგრამ allora რარაც სხვა მნიშვნებობით მახსოვს

smile.gif ეგ გამონათქვამია, ზუსტად არ ითარგმნება, მიახლოებით არის, როგორც ქართული " არ თქვა" , "რას ამბობ ",
ციტატა
Non dire! allora parli italiano?

რას ამბობ! ე.ი. საუბრობ იტალიურად? smile.gif

ციტატა
რუსულსაც

რა ჯობია მაგას biggrin.gif


--------------------
...მართლმადიდებლობა ყოველგვარი უკიდურესობებისგან გამიჯნული სამეუფეო გზაა. აქედან გამომდინარე, მისთვის დამახასიათებელია თავგანწირვა, მაგრამ მიუღებელია ფანატიზმი, დამახასიათებელია შემწყნარებლობა, მაგრამ მიუღებელია ფსევდოლიბერალიზმი (ყველაფრის დაშვებულობა)-
ილია II- სააღდგომო ეპისტოლე, 2008 წელი
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
S a l l y
პოსტი Feb 26 2009, 10:54 PM
პოსტი #12


infinity...
***

ჯგუფი: Members
პოსტები: 9,631
რეგისტრ.: 11-September 06
მდებარ.: Sallylandia
წევრი № 182KAIROS
Grazie maestro biggrin.gif


--------------------
Я хочу безумно жить:

Всё сущее - увековечить,

Безличное - вочеловечить,

Несбывшееся - воплотить!I'm selfish, impatient, and a little insecure. I make mistakes, I am out of control, and at times hard to handle. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best..
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
KAIROS
პოსტი Mar 2 2009, 12:26 PM
პოსტი #13


იხარეთ!
***

ჯგუფი: საფინანსო
პოსტები: 9,492
რეგისტრ.: 9-November 06
მდებარ.: Aurea mediocritas
წევრი № 438Лекция 2.
Lezione 2.


Порядок слов в итальянском предложении чаще всего прямой: подлежащее - сказуемое - второстепенные члены предложения.

Артикль.

არტიკლზე გარდა იმისა, რასაც ქვემოთ წაიკითხავთ მოკლედ უნდა გაგაფრთხილოთ, რომ ერთერთი
დიდი თავისტკივილია იტალიურში huh.gif , წარმოიდგინეთ ინგლისურში ხომ ორია მხოლოდ ერთიც განსაზღვრული და ერთიც განუსაზღვრელი, აქ ცალცალკეა მამრობითთან, ცალკე მდედრობთთან, ცალკე მრავლობითში, ცალკე მხოლობითში, მეტიც ცალკე ხმოვნის წინ და ცალკე St, Z-ს წინ ( თუ ესენი მამრობითი სქესისაა) ohmy.gif მეტიც.. თითქოსდა ეს არ კმაროდა და ახლა ეს არტიკლები უხშირესად შეერწყმის წინდებულებს
და გამოდის დიდი აჯაფსანდალი, რომელსაც ცოტა ლოგიკა და კარგი მეხსიერება უნდა smile.gif ამიტომ ზერელად ამას ვერ ისწავლით, ჩაჯდომა უნდა და მონდომება rolleyes.gif

Существительные могут быть только двух родов - мужского и женского. Показателем рода во всех случаях является стоящий перед существительным артикль. Это коротенькое слово кроме рода обозначает также число и указывает, чтó говорящий считает в данной речи старым, известным(определенным), а что - новым,неизвестным(неопределенным).Отсюда все артикли делятся на два вида: определенный и неопределенный, единственного и множественного числа, мужского и женского рода:
Род
определенный ----------- неопределенный
Ед.число Мн.число ------- Ед.число Мн.число
Мужской Il, l' , lo I , gli --------- Un , uno опускается (ანუ მრ.რიცხვში განუსაზღვ.არტიკლი არაა)
Женский La , l' le -------- Una , un' опускается (ანუ მრ.რიცხვში განუსაზღვ.არტიკლი არაა)

როცა მრ.რიცხვში განუსაზღვ.არტიკლი არაა, მაშინ მისი ჩანაცვლება ხდება წინდებულნარევი არტიკლით:
მამრ.სქ. dei ან degli -------------- delle მდ.სქ.

Существительное.

Нужно с самого начала привыкнуть к тому, что рода слов в русском и итальянском языках не совпадают:
Книга, женский род(f) - il libro,мужской род(m).
ქართველებს აქ ეს პრობლემა არ გვაქვს, არაა ჩვენს ენაში მამრობითი და მდედრობითი და იმიტომ laugh.gif

Мужской род:

Определенный артикль


Артикль il (иl) - ставится перед словами мужского рода, начинающимися с согласной:
Il voto - оценка
Артикль l'(l) - ставится перед словами, начинающимися с гласной:
L'amico - друг
Артикль lo (lo) - ставится перед существительными мужского рода, начинающимися с буквы s , если после нее идет согласная буква, и буквы z :
Lo studente (lo студенте) - студент ,
Lo zero (lo дзеро) - ноль ( ანუ ლო ძერო)

Неопределенный артикль


Артикль un(ун) ставится перед существительными мужского рода, начинающимися с согласной или с гласной:

Un libro(ун либро) - книга ,
Un amico(ун амико) - друг.
Артикль uno (уно) - употребляется так же , как lo:
Salutare uno studente - поздороваться со студентом(каким-то, одним из).


Женский род:

Определенный артикльАртикль la употребляется перед существительными, начинающимися с согласной:
La rispọsta (lа риспоста) - ответ
Артикль l' ставится перед словами, начинающимися с гласной:
L'arte (lартэ) - искусство

Неопределенный артикль


Артикль una (уна) ставится перед существительными, начинающимися с согласной:
Una penna (уна пэнна) - ручка
Перед гласными в артикле опускается конечная "а":

ანუ ეგ წესია იტალიურში, უმრავლეს შემთხვევაში იტალიური ვერ იტანს ორი ხმოვნის დაჯახებას,
ერთერთი იკვეცება, საერთოდ ასეა, კეთილხმოვანებას იტალიური გრამატიკული გართულებებითაც აღწევს ხოლმე
ჩვენ ვიკითხოთ თორე... biggrin.gif


invitạre un'amica (инвитарэ унамика) - пригласить подругу(какую-то, одну из).
Артикль обязателен всегда , и только в определенных и четко оговоренных случаях он может не употребляться.

ესეც ასე, წინდებულებთან რა მოსდის, ამით მოგვიანებით გაგახარებთ biggrin.gif , მანამ ეს ნახეთ, მგონი ცოტაც კია, და ხომ არ დავამატო? cool.gif

Studiate;

KAIROS!


--------------------
...მართლმადიდებლობა ყოველგვარი უკიდურესობებისგან გამიჯნული სამეუფეო გზაა. აქედან გამომდინარე, მისთვის დამახასიათებელია თავგანწირვა, მაგრამ მიუღებელია ფანატიზმი, დამახასიათებელია შემწყნარებლობა, მაგრამ მიუღებელია ფსევდოლიბერალიზმი (ყველაფრის დაშვებულობა)-
ილია II- სააღდგომო ეპისტოლე, 2008 წელი
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
georgianeli
პოსტი Mar 2 2009, 03:59 PM
პოსტი #14


SERPENTARIUS
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 239
რეგისტრ.: 19-March 07
წევრი № 1,431როცა იტალიურს ნორმალურად მაინც შეისწავლით (ვინც იცის, მისთვის კიდევ უკეთესი), აი, ამ პატარა, მაგრამ საინტერესო და მშვენიერ წიგნს გირჩევთ.

ერმერს ბონკის-გაუცემელი კოცნები


--------------------
= Serpentarius =

არტურ კლარკი + სტენლი კუბრიკი = www.kubrick2001.com

საქართველო ღმერთს მაყვარებს და ღმერთი-საქართველოს... საკუთარი ერის მოსიყვარულე სხვასაც ღირსეულად ეპყრობა.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
Ligia
პოსტი Mar 2 2009, 04:13 PM
პოსტი #15


Advanced Member
***

ჯგუფი: Members
პოსტები: 2,990
რეგისტრ.: 2-April 08
წევრი № 4,411ციტატა(georgianeli @ Mar 2 2009, 03:59 PM) *

როცა იტალიურს ნორმალურად მაინც შეისწავლით (ვინც იცის, მისთვის კიდევ უკეთესი), აი, ამ პატარა, მაგრამ საინტერესო და მშვენიერ წიგნს გირჩევთ.

ერმერს ბონკის-გაუცემელი კოცნები


შენა დაგვესიზმრება თუ რავაა ჩვენი საქმე ამდენი იტალიური biggrin.gif
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
georgianeli
პოსტი Mar 2 2009, 09:57 PM
პოსტი #16


SERPENTARIUS
**

ჯგუფი: Members
პოსტები: 239
რეგისტრ.: 19-March 07
წევრი № 1,431მუშაი მუშა და მზიანმა ნებამ სიზმრის აცხადება იცისsmile.gif


--------------------
= Serpentarius =

არტურ კლარკი + სტენლი კუბრიკი = www.kubrick2001.com

საქართველო ღმერთს მაყვარებს და ღმერთი-საქართველოს... საკუთარი ერის მოსიყვარულე სხვასაც ღირსეულად ეპყრობა.
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
KAIROS
პოსტი Mar 2 2009, 10:05 PM
პოსტი #17


იხარეთ!
***

ჯგუფი: საფინანსო
პოსტები: 9,492
რეგისტრ.: 9-November 06
მდებარ.: Aurea mediocritas
წევრი № 438კარგია გეორგიანელი a075.gif მადლობა!
იხარე;
კაიროსი!
პ.ს.
თუ კითხვები გაქვთ ძვირფასო მსმენელებო ( აქ მკითხველებო biggrin.gif) დაწერეთ smile.gif


--------------------
...მართლმადიდებლობა ყოველგვარი უკიდურესობებისგან გამიჯნული სამეუფეო გზაა. აქედან გამომდინარე, მისთვის დამახასიათებელია თავგანწირვა, მაგრამ მიუღებელია ფანატიზმი, დამახასიათებელია შემწყნარებლობა, მაგრამ მიუღებელია ფსევდოლიბერალიზმი (ყველაფრის დაშვებულობა)-
ილია II- სააღდგომო ეპისტოლე, 2008 წელი
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ქევანა
პოსტი Mar 3 2009, 09:24 PM
პოსტი #18


მთვლემარე დრაკონი
***

ჯგუფი: Members
პოსტები: 7,451
რეგისტრ.: 11-February 07
მდებარ.: Shire, Hobbitland, Middle-earth
წევრი № 1,055KAIROS
ეხლა წავიკითხე და კითხვა მაქ

1) როგორ გავარჩიოთ რომელი სიტყვა რომელი სქესისაა იტალიურში? ეს ა და ო ყველა შემთხვევაში ამართლებს? ანუ ა-თი ბოლოვდება მდედრობითი, ო-თი მამრობითი და სულ ასეა? გამონაკლისები ხო არაა?

2) მრავლობითი როგორ იწარმოება? sad.gif

შენებურად აგვიხსენი რა კაიროს smile.gif rolleyes.gif

პ.ს.
ციტატა
როცა მრ.რიცხვში განუსაზღვ.არტიკლი არაა, მაშინ მისი ჩანაცვლება ხდება წინდებულნარევი არტიკლით:
მამრ.სქ. dei ან degli -------------- delle მდ.სქ.

ისე უფიცის გალერეას რომ ამბობენ წინ არტიკლი აქვს ასეთი: დელ უფიცი და რატო? მრავლობითშია? ohmy.gif


--------------------
“I'd built that bridge for you. But I didn’t know that I would be building it for you and him.” ("Dაისყ")

"He was born with a gift of laughter and a sense that the world was mad. And that was all his patrimony." - Scaramouche, Rafael Sabatini

***
ფორუმზე გლანძღავ და მიწასთან გასწორებ, ძვირფასო, მაგრამ გახსოვდეს, ფორუმს გარეთ მე შენ მიყვარხარ : )

***
Спасение утопающего – дело рук самого утопающего...

***
ამინდის შემქმნელი
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
KAIROS
პოსტი Mar 4 2009, 05:05 AM
პოსტი #19


იხარეთ!
***

ჯგუფი: საფინანსო
პოსტები: 9,492
რეგისტრ.: 9-November 06
მდებარ.: Aurea mediocritas
წევრი № 438ქევანას სიცოცხლე smile.gif

ციტატა
1) როგორ გავარჩიოთ რომელი სიტყვა რომელი სქესისაა იტალიურში? ეს ა და ო ყველა შემთხვევაში ამართლებს? ანუ ა-თი ბოლოვდება მდედრობითი, ო-თი მამრობითი და სულ ასეა? გამონაკლისები ხო არაა?


კი, ესაა კლასიკური შემთხვევა, O არის მამრობითი, A მდედრობითი,
არის E რომლის ნაწილი მამრობითია, ნაწილი მამრობითი, აქ არანაირი ლოგიკა არ მუშაობს, ანუ თუ არ იცი არ არსებობს არანაირი ლოგიკა რატომაა Latte (რძე) მამრობითი და parte ( ნაწილი) მდედრობითი smile.gif აქ ლექსიკონი
და მეხსიერებაა საჭირო.

ციტატა
2) მრავლობითი როგორ იწარმოება?


ადვილად
მამრობითი სქესი
O - I
მდედრობითი
A - E

E- კი ცალკეა სანახი biggrin.gif ხან E-დ რჩება ხან I-იდ გადადის...


ციტატა
ისე უფიცის გალერეას რომ ამბობენ წინ არტიკლი აქვს ასეთი: დელ უფიცი და რატო? მრავლობითშია


,უბრალოდ წინაზე ვთქვი, რომ განუსაზღვრელ არტიკლს მრავლობითი ფორმა არა აქვს და უბრალოდ "ნასესხები" აქვს წინდებულნარევი არტიკლით smile.gif

ისე კი მრავლობითშია smile.gif
Galleria degli Uffizi
კანცელარიის გალერეა ანუ გრძელი საკანცელეარიო ოფისების (Uffizi Lunghi) გალერეა...


--------------------
...მართლმადიდებლობა ყოველგვარი უკიდურესობებისგან გამიჯნული სამეუფეო გზაა. აქედან გამომდინარე, მისთვის დამახასიათებელია თავგანწირვა, მაგრამ მიუღებელია ფანატიზმი, დამახასიათებელია შემწყნარებლობა, მაგრამ მიუღებელია ფსევდოლიბერალიზმი (ყველაფრის დაშვებულობა)-
ილია II- სააღდგომო ეპისტოლე, 2008 წელი
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post
ნაინა
პოსტი Mar 4 2009, 11:00 AM
პოსტი #20


პროვინციელი ალქაჯი!!!!!
***

ჯგუფი: Senators
პოსტები: 15,155
რეგისტრ.: 11-May 07
მდებარ.: ,,მოუსავლეთი'' მიჩიგანის კოლმეურნეობა.
წევრი № 1,886KAIROS
უხხ კაიროს, მოვიტეხე ენა biggrin.gif

ესე ძალიან კარგია, მაგრამ როდესაც უსმენ სიტყვების გამოთქმას მთლად უკეთესია.

შეიძლება იყიდებოდეს საქართველოშიც როზეტა სთოუნის დისკები.
2 დისკია ერთად, 26 ენის შესასწავლად გამოდგება, უფრო სწორედ დამწყებთათვისაა,
ვინც საერთოდ არ იცის ის ენა, რომლის სწავლასაც აპირებს, ერთი სიტყვით კარგი რამეა მართლა.


--------------------
________________________________________________

გიგრძვნიათ ოდესმე სუსხიან ზამთარში,
მზისგან მოგზავნილი სხივების სინაზე?
ხანდახან გულნატკენს ტირილი რომ გინდათ...
და მაინც იცინით სუყველას ჯინაზე...
________________________________________________
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

7 გვერდი V  1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
ამ თემას კითხულობს 1 მომხმარებელი (მათ შორის 1 სტუმარი და 0 დამალული წევრი)
0 წევრი:

 მსუბუქი ვერსია ახლა არის: 28th November 2020 - 02:54 PM

მართლმადიდებლური არხი: ივერიონი

ფორუმის ელექტრონული ფოსტა: იმეილი